વિશ્વ મહિલા દિવસે વિશાળ નારી સશક્તિકરણ યાત્રા – ૮ માર્ચ

Vishwa-Mahila-Divas,Sant Shri Asharamji Bapu

Vishwa-Mahila-Divas

∗ અંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર નારી ઉત્થાન ફાઉન્ડેશન દ્વારા વિશાળ નારી સશક્તિકરણ યાત્રા ૮ માર્ચ ૨૦૧૫, ૧૨ વાગ્યા થી
પ્રગતિ મેદાન મેટ્રો સ્ટેશન થી (તિલ્લક બ્રીજ રેલ્વે EMU સ્ટેશન ની પાસે ) ઇન્ડિયા ગેટ થઈને જંતર-મંતર

વાપી (ગુજરાત)માં મહિલા ઉત્થાન મંડળ દ્વારા વિશાળ નારી સશક્તિકરણ યાત્રા ૮ માર્ચ ૨૦૧૫